Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
 

Hlavní nabídka

Úvodní strana
Povinné informace
Rozpočty
Osvětlovací kalendář
Zametání ulic
Udržované zelené plochy
Správa hřbitova
Plán zimní údržby
Ceník
Kontakty


Sběrný dvůr

Základní informace
Provozní řád
Ceník
Provozní doba
Seznam vybíraných odpadů
Sběrné místo v Sedlčánkách


Partnerské weby

Čelákovice
MDDM Čelákovice
Knihovna Čelákovice
Městský bazén Čelákovice

Technické služby Čelákovice

1. Oficiální název:Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení:Technické služby Čelákovice jako příspěvková organizace byla zřízena městem na základě zřizovací listiny v roce 2000.
3. Organizační struktura:
ředitel:Tomáš Brázda728 574 454ts@celakovice-mesto.cz
vedoucí provozu:Milan Lerch605 714 911lerch.ts@celakovice-mesto.cz
provozní pracovnice:Ivanka Skálová326 991 174
provoz.ts@celakovice-mesto.cz
ekonomka, zást.:Markéta Kubátová326 991 174
kubatova.ts@celakovice-mesto.cz
správa hřbitova
mzdová účetní:
Barbora Votíková326 991 174
votikova.ts@celakovice-mesto.cz
vedoucí střediska odpadů:Simona Hořejší326 992 682
horejsi.ts@celakovice-mesto.cz
4. Kontaktní spojení:
kontaktní poštovní adresa:Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
Čelakovského 1429
250 88 Čelákovice
telefonní spojení:326 991 174
ředitel TS:provolba 1
provozní kancelář:provolba 2
správa hřbitova:provolba 3
účtarna, ekonom:provolba 4
internetové stránky:http://www.celakovice-mesto.cz/ts
kontaktní e-mail:ts@celakovice-mesto.cz
bankovní spojení:Komerční banka, 10025-201/0100
IČO:70889775
DIČO:CZ70889775
5. Žádosti o informace:
Postup při podání žádosti: Žádosti mohou být podávány ústně i písemně. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Rovněž přijde-li žadatel s ústní žádostí o informaci, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán o její písemné podání. Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři TS. Písemné žádosti doručené osobně, poštou nebo telekomunikačním zařízením budou z kanceláře podle obsahu předány k vyřízení jednotlivým pracovníkům. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o informace se dále řídí ustanovením §14 zákona. Příjem žádostí a dalších podání: elektronicky, telefonicky, ústně, písemně doručeno do kanceláře.
6. Příjem žádostí a dalších podání:
elektronicky:ts@celakovice-mesto.cz
telefonicky:326 991 174, 603 260 916
písemně doručit do kanceláře TS:Technické služby Čelákovice
Čelakovského 1429
250 88 Čelákovice
ústně:u ředitele TS, případně v provozní kanceláři TS
7. Řešení životních situací:
Návod na pronájem hrobového místa ( místní hřbitov Čelákovice ): V případě zájmu o pronájem hrobového místa na místním hřbitově Čelákovice si lze vybrat z několika typů hrobů podle velikosti. Místní hřbitov dle aktuální nabídky umožňuje pronájem urnových hrobů, jednohrobů, dvojhrobů, hrobek a kolumbárií. Podle Zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je stanoveno, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště Technické služby Čelákovice jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Předlohu smlouvy o nájmu hrobového místa, jejíž znění stanovila Rada města, si můžete přečíst zde.
Návod na hlášení ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků na místním hřbitově Čelákovice: Nájemce hrobového místa je povinen vždy, v případě pohřbení mrtvého, nebo uložení či vyjmutí urny z hrobového místa o tom informovat správce pohřebiště Technické služby Čelákovice. Dále je nájemce povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, nebo jiné skutečnosti důležité pro plnění smlouvy o pronájmu hrobového místa.
8. Řád veřejného pohřebiště
9. Ceník poskytovaných služeb