Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
 

Hlavní nabídka

Úvodní strana
Povinné informace
Rozpočty
Osvětlovací kalendář
Zametání ulic
Udržované zelené plochy
Správa hřbitova
Plán zimní údržby
Ceník
Kontakty


Sběrný dvůr

Základní informace
Provozní řád
Ceník
Provozní doba
Seznam vybíraných odpadů
Sběrné místo v Sedlčánkách


Partnerské weby

Čelákovice
MDDM Čelákovice
Knihovna Čelákovice
Městský bazén Čelákovice

Seznam odpadů vybíraných na sběrném dvoře v Čelákovicích

kód odpadu název odpadu Poznámka
13 01 10" Nechlor. hydraul. minerální oleje. Jen pro TS
13 01 11" Syntetické hydraulické oleje. Jen pro TS
13 02 05" Nechlor. minerální motorové oleje
13 02 06" Synt. motor. a mazací oleje.
15 01 01 Papírové obaly.
15 01 02 Plastové obaly.
15 01 03 Dřevěné obaly.
15 01 04 Kovové obaly.
15 01 05 Kompozitní obaly.
15 01 06 Směsné obaly.
15 01 07 Skleněné obaly.
15 01 09 Textilní obaly.
15 01 10" Obaly obsahující zbytky neb. látek.
15 02 02" Absorb. činidla, filtr. materiály.
16 01 03 Pneumatiky.
16 01 07" Olejové filtry.
16 01 12 Brzd. destičky neuved. pod 16 01 11 Jen pro TS
16 01 13" Brzdové kapaliny. Jen pro TS
16 01 01" Olověné akumulátory
16 01 02" Nikl-kadmiové akumulátory.
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramika.
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 19 09 02, 19 09 03
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 13 Rozpouštědla
20 01 14 Kyseliny
20 01 15 Zásady
20 01 17 Fotochemikálie
20 01 19 Pesticidy
20 01 21 Zářivky ajiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod číslem 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad